Disclaimer en Privacy

Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (klimaatec.nl) van Klimaatec gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Klimaatec en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Klimaatec kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Klimaatec geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.
De website (klimaatec.nl) is eigendom van Klimaatec. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Klimaatec of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Klimaatec. De brondcode van de website gwoinstallatie.nl, inclusief de database blijft ten alle tijde eigendom van Klimaatec en mag mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klimaatec worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klimaatec worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Klimaatec worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Klimaatec van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy
Klimaatec respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Klimaatec tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Klimaatec aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Klimaatec wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Klimaatec een e-mail te sturen.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Klimaatec maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat Klimaatec niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Klimaatec. Een en ander laat onverlet dat Klimaatec in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Klimaatec.

Toegang
Klimaatec behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
Klimaatec behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.